Cyber Security: een LDE-programma over techniek, gedrag, wetgeving, ethiek

'Cyberincidenten kunnen onze maatschappij in het hart raken en gedurende korte of langere tijd verlammen. Het afgelopen jaar zijn er verschillende incidenten geweest waarbij duidelijk werd wat de impact van een digitale storing of aanval kan zijn. Onze maatschappij is in grote mate afhankelijk van digitale processen en analoge terugvalopties zijn niet altijd voorhanden.'

Dat schrijft het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe beschermen we data en systemen en uiteindelijk: mens en maatschappij? Die vraag is niet slechts voorbehouden aan technische experts. Cyber security is een relatief nieuw kennisgebied dat vraagt om een multidisciplinaire benadering. 

Kennis rondom Cyber Security bundelen

Reden voor de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam om hun kennis te bundelen onder de vlag van Leiden-Delft-Erasmus Universities en dit najaar gezamenlijke activiteiten rondom cyber security te gaan verkennen. De volgende wetenschappers gaan dit nieuwe cyber security-programma trekken:

Cyber security is niet alleen techniek

Door hun hoogwaardige kennis gezamenlijk in te zetten wil deze groep wetenschappers het discours stimuleren over de aard en gevolgen van digitale veiligheidsrisico's, een effectief en legitiem digitaal veiligheidsbeleid en de daarvoor benodigde investeringen. Digitale veiligheid is een onderwerp waar technische, sociale, economische, juridische en bestuurlijke aspecten samenkomen. Het kenmerkt zich door complexe vraagstukken gecombineerd met relatief nieuwe kennisgebieden. De samenwerkende universiteiten richten zich in dit nieuwe initiatief op de volgende vragen rondom cyber security:

Universiteit Leiden:

Universiteit LeidenHoe kan er beter gestuurd worden op cyber veiligheid waarin ook onbedoelde en niet-opzettelijke cyberveiligheidsincidenten meegenomen worden? Hoe worden complexe cyberonderwerpen op hun beurt gereguleerd door verschillende actoren in de publieke, non-gouvernementele en private sector? 
Op welke manier kan menselijk gedrag door het gebruik van technologieën worden gereguleerd en wat is daarin wenselijk en wat niet?

tu delftTU Delft:
Het samenspel tussen technologie en economie: hoe verhouden bij internetbeveiliging het ontwerp en maatregelen zich tot elkaar? Door grootschalige internetmetingen en incidentgegevens wordt onderzocht hoe de markten voor internetdiensten omgaan met veiligheidsrisico's.

Cybersecurity risicomanagement richt zich op hoe in complexe systemen de juiste besluiten genomen worden. Maar bijvoorbeeld ook computationele veiligheid: hoe kunnen privacygevoelige data worden beveiligd?

eurErasmus Universiteit Rotterdam:
De onderzoeksgroep Rechtseconomie van cybersecurity onderzoekt hoe juridische instrumenten marktfalen in cybersecurity kunnen mitigeren. Het onderzoek vanuit cybercriminologie stelt het gedrag van daders en slachtoffers in de interactie met de technologie centraal.

Dit onderzoek gaat over oorzaken en gevolgen van dit gedrag maar stelt ook de klassieke definities van dader- en slachtofferschap ter discussie in een context waar technologieën in toenemende mate een eigen rol spelen. Hoe kan beleid daar invloed op hebben en wat betekent dit voor de rol van het strafrecht?

Oproep aan partners in de regio tot samenwerking 

De gezamenlijke activiteiten richten zich op het opzetten van programma’s en nieuwe onderwijsinitiatieven, kennisuitwisseling als ook het versterken van de samenwerking met bedrijven en organisaties in de regio. Ook het onderwerp human capital, het opleiden en behouden van cyber security experts in de regio, staat op de agenda. Bedrijven, instellingen, overheden en andere potentiele partners worden dan ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit nieuwe initiatief van de samenwerkende Leiden-Delft-Erasmus Universities.

   De drie universiteiten vertegenwoordigen samen meerdere aspecten van cyber security, zoals techniek, gedrag, wetgeving, ethiek.

LDE Dean prof. dr. Wim van den Doel: ‘Ik ben zeer verheugd over dit nieuwe programma rondom cyber security waar diverse wetenschappers zich aan verbinden. De drie universiteiten vertegenwoordigen samen meerdere aspecten van cyber security, zoals techniek, gedrag, wetgeving, ethiek. Ik hoop dat we hiermee, samen met partners in de regio, een sterke bijdrage leveren vanuit de wetenschap aan dit urgente vraagstuk.’


Wilt u meer informatie?

Neem contact op met Eveline Vreede, projectleider Cyber Security Leiden-Delft-Erasmus: e.m.vreede@tudelft.nl.


Lees interviews in het Cyber Security Kennisdossier

Meer informatie vindt u op:
Nationaal Cyber Security Centrum
National Cyber Security Research Agenda III
The Hague Security Delta

Volgend artikel