Organisatie

Strategische Alliantie

De samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit heeft de vorm van een strategische alliantie. Dat houdt in dat de drie universiteiten vanuit een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen samenwerken op specifieke terreinen. De gemaakte afspraken over de alliantie staan in een gemeenschappelijke regeling.

Bestuur en stuurgroepen

De leden van de Colleges van Bestuur van de drie universiteiten vormen het bestuur van Leiden-Delft-Erasmus Universities. Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden is voorzitter van LDE. Het bestuur heeft een inspirerende, coördinerende en faciliterende taak voor de samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

De decanen van de drie universiteiten zijn nauw betrokken bij de samenwerking, onder meer als leden van de stuurgroepen van de LDE-centres en LDE-programma's.

Bestuur en stuurgroepen 

LDE Dean en LDE Projectbureau

Prof. Wim van den Doel is de LDE-dean. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de algehele regie, coördinatie en dagelijkse aansturing van de alliantie in opdracht van het LDE-bestuur en in afstemming met de leden van het LDE-bestuur. Hij wordt daarin ondersteund door het LDE Projectbureau.

Contact

Medezeggenschap

De medezeggenschap in het LDE-besluitvormingsproces krijgt vorm op twee manieren: informeel en formeel.

De informele betrokkenheid van de centrale medezeggenschap bij de LDE-besluitvorming wordt vormgegeven door middel van een bijeenkomst in het voorjaar waar (afgevaardigden van) de centrale medezeggenschapsorganen, de voorzitters van de centrale medezeggenschapsorganen, de LDE-dean, en (indien haalbaar en/of noodzakelijk) de Collegevoorzitters van de drie universiteiten terugblikken op het voorgaande jaar en de ambities voor het komende jaar doornemen en door middel van een bijeenkomst in het najaar waar de voorzitters van de centrale medezeggenschapsorganen en de LDE-dean elkaar bijpraten over de voortgang en stand van zaken van de LDE-alliantie.

De formele betrokkenheid van de centrale medezeggenschap bij de LDE-besluitvorming is belegd in de bestaande vergadercycli van elk van de centrale raden afzonderlijk. Uitgangspunt zijn de bevoegdheden zoals die zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Leidraad medezeggenschap Leiden-Delft-Erasmus Universities

Multidisciplinaire centres en programma's

In de centres en programma's van Leiden-Delft-Erasmus Universities werken wetenschappers vanuit uiteenlopende disciplines samen aan maatschappelijke opgaven. Het sleutelwoord daarbij is complementariteit: juist op die terreinen waarop de universiteiten elkaar aanvullen lukt het samenwerking op onderwijs, onderzoek en valorisatie met meer waarde op te zetten. De thema's van de centres sluiten uitstekend aan bij de internationale, nationale en regionale maatschappelijke agenda's.

Leiden-Delft-Erasmus Centres en programma's

Medical Delta

Medical Delta is het consortium voor gezondheid en medische technologie van de drie universiteiten, het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum en daarnaast meer dan 150 bedrijven, science parks en overheden.

Medical Delta