Internationaal Symposium: 150 jaar Nieuwe Waterweg

Startdatum
Einddatum

History and future of shipping channels

Het LDE PortCityFutures Centre is van plan een symposium te organiseren over de geschiedenis en toekomst van de Nieuwe Waterweg in Nederland, om door de mens gemaakte ingrepen in riviermondingen te bespreken ten behoeve van het scheepvaartverkeer en havenontwikkeling en met grote gevolgen voor milieu- en ruimtelijke aspecten.


Wereldwijd hebben havensteden zich kunnen ontwikkelen in kustlandschappen zoals delta's, estuaria en lagunes. Deze ontwikkeling ging gepaard met ingrijpende transformaties van deze kustlandschappen door landaanwinning, bedijking en kanalisatie. Vooral de aanleg en systematische verdieping van vaargeulen speelt hierin een belangrijke rol, met de Nieuwe Waterweg in Rotterdam als illustratief voorbeeld.

Deze kustlandschappen zijn het toneel van een toenemende spanning tussen economische groei en bijbehorende infrastructurele ingrepen enerzijds en de kwaliteit, duurzaamheid en veerkracht van natuurlijke systemen, ruimtelijke vestigingspatronen en stedelijke samenlevingen anderzijds.
Er zijn twee redenen om het land- en watergebruik in deze kustlandschappen fundamenteel te herzien: (1) de algemene, wereldwijd erkende noodzaak van een energietransitie om klimaatverandering tot een minimum te beperken; en (2) de noodzaak om de duurzaamheid en veerkracht van de natuurlijke en maatschappelijke systemen van deze regio's te verbeteren, waardoor veiligere steden en rijkere ecosystemen worden gecreëerd.

De vraag voor de nabije toekomst is hoe nieuwe relaties tussen economische ontwikkeling en natuurlijk systeem gelegd kunnen worden. Een nieuwe rol voor (en de behandeling van) de vaargeulen die de kustgebieden kruisen, zal cruciaal zijn voor strategieën die gericht zijn op het aangaan van nieuwe relaties. Daarom zijn deze strategieën alleen mogelijk als ze gebaseerd zijn op een breed maatschappelijk debat en draagvlak.

Het symposium is bedoeld om in te gaan op initiatieven en mogelijkheden voor deze nieuwe relaties, de uitdagingen en implicaties voor waterbeheer, ruimtelijke ordening en ontwerp, en de manier waarop draagvlak kan worden verkregen.

Pre-registration questionnaire