rc
Leiden-Delft-Erasmus Thema Cyber Security

cyber

Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam brengen hun expertises samen in een nieuw programma rond cyber security. Deze Leiden-Delft-Erasmus samenwerking richt zich op multidisciplinair onderzoek en onderwijs en partnerships met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Holland.

Onderzoekers

Deze kerngroep van wetenschappers gaan dit nieuwe cyber security-programma trekken:

Door hun hoogwaardige kennis gezamenlijk in te zetten wil deze groep wetenschappers het discours stimuleren over de aard en gevolgen van digitale veiligheidsrisico's, een effectief en legitiem digitaal veiligheidsbeleid en de daarvoor benodigde investeringen. Digitale veiligheid is een onderwerp waar technische, sociale, economische, juridische en bestuurlijke aspecten samenkomen. Het kenmerkt zich door complexe vraagstukken gecombineerd met relatief nieuwe kennisgebieden. De samenwerkende universiteiten richten zich in dit nieuwe initiatief op de volgende vragen rondom cyber security:

Universiteit Leiden

Universiteit LeidenHoe kan er beter gestuurd worden op cyber veiligheid waarin ook onbedoelde en niet-opzettelijke cyberveiligheidsincidenten meegenomen worden? Hoe worden complexe cyberonderwerpen op hun beurt gereguleerd door verschillende actoren in de publieke, non-gouvernementele en private sector? Op welke manier kan menselijk gedrag door het gebruik van technologieën worden gereguleerd en wat is daarin wenselijk en wat niet?

tu delftTU Delft:
Het samenspel tussen technologie en economie: hoe verhouden bij internetbeveiliging het ontwerp en maatregelen zich tot elkaar? Door grootschalige internetmetingen en incidentgegevens wordt onderzocht hoe de markten voor internetdiensten omgaan met veiligheidsrisico's.

Cybersecurity risicomanagement richt zich op hoe in complexe systemen de juiste besluiten genomen worden. Maar bijvoorbeeld ook computationele veiligheid: hoe kunnen privacygevoelige data worden beveiligd?

eurErasmus Universiteit Rotterdam:
De onderzoeksgroep Rechtseconomie van cybersecurity onderzoekt hoe juridische instrumenten marktfalen in cybersecurity kunnen mitigeren. Het onderzoek vanuit cybercriminologie stelt het gedrag van daders en slachtoffers in de interactie met de technologie centraal.

Dit onderzoek gaat over oorzaken en gevolgen van dit gedrag maar stelt ook de klassieke definities van dader- en slachtofferschap ter discussie in een context waar technologieën in toenemende mate een eigen rol spelen. Hoe kan beleid daar invloed op hebben en wat betekent dit voor de rol van het strafrecht?

Partners

De gezamenlijke activiteiten richten zich op het opzetten van programma’s en nieuwe onderwijsinitiatieven, kennisuitwisseling als ook het versterken van de samenwerking met bedrijven en organisaties in de regio. Ook het onderwerp human capital, het opleiden en behouden van cyber security experts in de regio, staat op de agenda. Bedrijven, instellingen, overheden en andere potentiele partners worden dan ook van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit nieuwe initiatief van de samenwerkende Leiden-Delft-Erasmus Universities.

The Hague Security Delta   Cyber Security Academy

Stuurgroep

  • TU Delft: Aukje Hassoldt
  • Universiteit Leiden: Erwin Muller
  • Erasmus Universiteit Rotterdam: Suzan Stoter

Contact

Voor meer informatie over het LDE-thema Cyber Security kunt u contact opnemen met projectleider Eveline Vreede via LDE-cybersecurity@tudelft.nl