werken in groepjes

Studenten werken aan een gelukkige(re) stad

Hoe ontwerpen we een gelukkige stad? Deze vraag liep als een rode draad door de presentaties en de discussies op 30 november tijdens het ‘Round Table’ event van De Gelukkige Stad, een kennis- en innovatiehub van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Binnen dit hub staan hedendaagse stedelijke vraagstukken – zoals wonen, zorg, mobiliteit, afval en circulariteit en duurzame energie – centraal. Hoe kunnen we binnen deze thema’s werken aan een gelukkige(re) stad? Studenten van de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden werkten samen met bedrijven, overheden en non-profit organisaties aan gezamenlijk opgaven en cases waar de studenten mee aan de slag kunnen.

werken in groepjes

Intrinsieke motivatie

De middag startte met twee inspirerende presentaties. Lucas Meijs, hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses, verbonden aan de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam sprak over vrijwilligerswerk en de burgermaatschappij. Meijs: ‘Vrijwilligerswerk is van wezenlijk belang voor het geluk van de mensen in de stad. Vrijwilligerswerk doe je samen in georganiseerd verband en je behoudt je autonomie en je vrijheid. Je doet iets wat jij leuk, belangrijk en zinvol vindt. Maar hoe kunnen we dit sturen? Hoe kunnen we de mensen van het kookclubje in de buurt voor de dak- en thuislozen laten koken? Hoe kunnen we de dames van het leesclubje in de bibliotheek laten voorlezen? Hoe kunnen we iets ontwikkelen in de openbare ruimte wat kan bijdragen aan het geluk van de stad?’

wetenschapper
Professor Lucas Meijs

Ontwerpen voor geluk

De tweede spreker was Pieter Desmet, hoogleraar Design for Experience van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft. Desmet: ‘Hoe kunnen we ontwerpen voor geluk en positieve emoties? Het einddoel is een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen. De ingrediënten voor welzijn zijn: het gevoel een deugdzaam persoon te zijn, het gevoel hebben dat we ertoe doen, plezier en welbehagen, en het gevoel hebben ergens bij te horen. Maar waar conflicteren de emoties van mensen?  En hoe ziet de context eruit? En hoe kunnen we dan ontwerpen voor welzijn?’

Vanuit hun achtergrond gingen de professoren met het publiek in gesprek over hoe het mogelijk is om te werken aan een gelukkige stad van de toekomst.

Ronde tafel discussies en gezamenlijke opgaven

Dit eerste inspirerende plenaire deel werd gevolgd door een pauze en daarna splitste het publiek zich op om aan negen tafels door te praten over de verschillende stedelijke thema’s. Aan de ronde tafels zaten mensen van bedrijven, overheden, stichtingen en studenten. Daar werkten ze aan gezamenlijk opgaven, kaders en cases waar de studenten mee aan de slag kunnen. Het was juist de bedoeling om buiten de context te denken en de theoretische aftrap van professor Meijs en professor Desmet mee te nemen in het destilleren van een opgave.

Aan de tafels zat een probleemeigenaar, zoals bijvoorbeeld Hubert Baardemans, een directeur van Van Gansewinkel, een afvalverwerkingsbedrijf. Aan deze tafel schetste hij de context, de problemen en de uitgangspositie van de verwerking van het huishoudelijke afval. Hoe kunnen we de systemen van afvalinzameling en afvalverwerking verbeteren? Na een fixe discussie met de studenten werden er een aantal onderzoekvragen opgesteld. Hoe kunnen we persoonlijk gedrag beïnvloeden zodat het afval gescheiden wordt? Hoe kunnen we business modellen verbeteren en start-ups ontwikkelen die een langere levensduur hebben dan een aantal maanden?

samenwerken met bedrijven
Hubert Baardemans, Van Gansewinkel

Studenten werken aan stedelijke vraagstukken

Binnen dit kennis- en innovationhub gaan 24 honoursstudenten van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken aan een opgave. Daarnaast is er voor zes masterstudenten een plek om binnen het hub hun afstudeerscriptie schrijven en mee te weken aan de hedendaagse stedelijke vraagstukken. In het hub werken de studenten aan nieuwe ideeën en benaderingen die bijdragen aan het collectieve geluk van de inwoners van de stad. Die ontstaan door het bij elkaar brengen van verschillende methodes van de disciplines die onze universiteiten rijk zijn, zoals: positive design, stedenbouwkunde, filosofie, sociologie, filantropie en (industriële) ecologie.

Studenten werken in dit hub binnen de drie universiteiten aan een multidisciplinaire uitdaging en opereren in het veelzijdige netwerk van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. In het hub hebben de studenten toegang tot een groot netwerk aan professoren, PhD’s, non-profit organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven.

Het kennis- en innovatiehub van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability is een samenwerking met het Leiden-Delft-Erasmus honoursprogramma ‘De Gelukkige Stad’.

 

 

Meer informatie vindt u op:
Kennis- en innovatielab De Gelukkige Stad
Het Centre for Sustainability
In een artikel over onze honoursclasses