Migratie- en diversiteitsbeleid: het kan altijd beter

‘Zo’n multidimensionaal onderwerp als migratie en integratie kun je alleen volledig begrijpen als je een multidisciplinaire benadering kiest,’ zegt dr. Arjen Verweij, werkzaam als adviseur Onderzoek en Kennis bij de Directie Samenleving en Integratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het onderdeel dat verantwoordelijk is voor het integratiebeleid in Nederland. Arjen Verweij coördineert het onderzoek naar integratiebeleid en heeft te maken met veel verschillende partijen zoals planbureaus, universiteiten en opdrachtnemers uit particuliere sector. ‘Ik houd me bezig met de kennisontwikkeling van het integratiebeleid en ik adviseer de Minister.’

‘Kennis is één van de fundamenten voor integratiebeleid, maar ook voor diversiteitsbeleid. In grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is een minderheid van de bewoners van autochtone afkomst. Diversiteit wordt normaal. We buigen ons niet alleen over integratievraagstukken maar ook over diversiteitsvraagstukken en in het bijzonder de uitdagingen gepaard met de ‘superdiversiteit’ van de grootstedelijke samenleving.’

portretfoto
Arjen Verweij

Zo’n multidimensionaal onderwerp als migratie en integratie kun je alleen volledig begrijpen als je een multidisciplinaire benadering kiest

Wat is de meerwaarde van deze specialisatie?

‘Integratie gaat om samenleven met elkaar in een superdiverse omgeving. Deze processen van integratie kun je alleen volledig begrijpen en in kaart te brengen als je er vanuit verschillende invalshoeken naar kijkt. Psychologische, historische, juridische en sociologische aspecten zijn naast ruimtelijke en economische aspecten ook belangrijk. Op de arbeidsmarkt is bijvoorbeeld nadrukkelijk sprake van discriminatie. Werkgevers hebben soms deels bewust en deels onbewust bepaalde ideeën over de productiviteit van bepaalde typen mensen. Sommige werkgevers hebben bijvoorbeeld het beeld dat vrouwen met een hoofddoekje niet zo productief zijn. Als je deze beelden en stereotype oordelen over groepen maakt dan oordeel je individuen niet langer op eigen kwaliteiten maar op toegeschreven kwaliteiten en kenmerken. Het is belangrijk voor het maken van integratiebeleid om te snappen hoe deze sociologische processen werken. Hoe ontstaat in- en uitsluiting in de samenleving?’

‘Ik merk het in de beleidsontwikkeling. De enige manier waarop je deze samenlevingsprocessen kunt begrijpen en het kunt doorzien is met een multidisciplinaire benadering. Dat betekent dat wij ook voor multidimensionale beleidsoplossingen kiezen. Een multidisciplinaire master is dus voor dit thema van groot belang. Integrale problematiek vraagt om integrale oplossingen. Voor een deel gebeurt dat maar het kan altijd beter. Het is goed om straks mensen met een bredere kijk op de zaak in je team te hebben. In deze opleiding krijgen de studenten dit mee in de vorming.’

Wat zijn de arbeidsmarktperspectieven van deze studenten?

‘Studenten kunnen later werken in beleids- en adviesfuncties bij overheden, gemeenten maar ook in het bedrijfsleven bij bijvoorbeeld Human Resources. De Nederlandse witte cultuur zal in de toekomst namelijk niet meer bestaan. De grootstedelijke cultuur wordt de normaliteit. Wil je als organisatie in zo’n omgeving succesvol zijn dan zal je hier op moeten inspelen. Nog veel bedrijven zijn conservatief. Dames met hoofddoekjes zijn bijvoorbeeld niet minder productief. Dit besef komt langzaam. Organisaties, bij de overheid of in het bedrijfsleven, die daar op anticiperen zullen succesvoller zijn. Bedrijven kunnen enorm hun voordeel doen met de kennis van deze studenten.’

Lees ook:

Nieuwe masterspecialisatie: diversiteit vanuit divers perspectief
Toekomstige beleidsmakers leren kijken met een multidimensionale bril

Meer informatie vindt u op:
De website van de Erasmus Universiteit Rotterdam