Skyline

Nieuwe strategie voor de alliantie Leiden-Delft-Erasmus

Intensivering samenwerking Leiden-Delft-Erasmus: academische partners in Zuid-Holland investeren in vervolg van succesvolle alliantie


De strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) beleefde 17 juni een feestelijk moment toen de stuurgroep (de Colleges van Bestuur van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam) een klap gaf op de nieuwe LDE-strategie. In de komende zes jaar zal Leiden-Delft-Erasmus verder bouwen aan de succesvolle samenwerking.

strategie banner

In de nieuwe strategie staat de gezamenlijke bijdrage aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken voorop. Door de hoge wetenschappelijke kwaliteit, de enorme breedte van de grotendeels complementaire portfolio’s en de ligging in elkaars nabijheid kunnen de 3 universiteiten inter- en multidisciplinair samenwerken aan regionale, nationale en globale uitdagingen.

Vier maatschappelijke thema's

Zij doen dit binnen vier maatschappelijke thema’s: Sustainable Society, Inclusive Society, Healthy Society en Digital Society. Deze zijn richtinggevend voor het huidige en toekomstige onderwijs en onderzoek in LDE-verband.

Netwerk in de regio

De LDE-alliantie werkt nauw samen met maatschappelijke partners in Zuid-Holland (zoals gemeenten en provincie) om een betere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. Daarnaast is het bouwen van een netwerk erop gericht de slagkracht en (inter)nationale positie van de 3 samenwerkende universiteiten te versterken.

> Bekijk hier de Leiden-Delft-Erasmus strategie 2019-2024

Uitbreiding samenwerking

Voortbouwend op het succes van de LDE-centres in de afgelopen jaren heeft de LDE-stuurgroep de uitvoering van de strategie voortvarend ter hand genomen. Er staan meerdere uitbreidingen van de samenwerking gepland. In de loop van 2019 start een onderzoeksprogramma Port City and Regions Futures en een LDE Centre on Governance of Migration & Diversity. Daarnaast lopen er verkenningen naar verdere samenwerking op het gebied van Space for Science and Society en van Safety and Security.

Gezamenlijk onderwijs

Ook studenten hebben baat bij de intensivering van de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Openstelling van onderwijs voor elkaars studenten was ten dele al een feit en ook het aantal gezamenlijke opleidingen en minoren is groeiend. Het aanbod wordt verder uitgebreid met onder andere een nieuwe LDE-minor op het gebied van big data en steden.

Talentontwikkeling

Naast de samenwerking in onderzoek en onderwijs vinden de universiteiten elkaar ook op andere terreinen, zoals een gezamenlijk traineeship voor jonge professionals en het postdocprogramma LEaDing Fellows voor internationaal wetenschappelijk talent.

Kristel Baele, bestuursvoorzitter Erasmus Universiteit Rotterdam:
‘Ik ben erg blij met deze volgende stap van de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking. Door onze krachten te bundelen kunnen we als topinstellingen, vanuit complementariteit, een bijdrage leveren aan het oplossen van de complexe vraagstukken in de samenleving. Die ambitie en betrokkenheid willen we de komende jaren weer waarmaken.’

Tim van der Hagen, bestuursvoorzitter en Rector Magnificus TU Delft:
'Onze Zuid-Hollandse alliantie van academische partners is goed op koers. Leiden-Delft-Erasmus staat voor wetenschappelijke kwaliteit, multidisciplinariteit, complementariteit en nabijheid. Kortom, 3 ambitieuze toppers die bij elkaar om de hoek zitten en samen willen werken: een hele goede uitgangspositie.'

Carel Stolker, bestuursvoorzitter en Rector Magnificus Universiteit Leiden:
'Ik ben heel blij met deze nieuwe strategie, wat betekent dat we nog intensiever gaan samenwerken op strategisch gekozen onderzoeksgebieden en met ons onderwijs. Het versterkt onze unieke alliantie in Zuid-Holland en levert kennisvermeerdering op. In onze samenwerking combineren we een jonge universiteit, een technische universiteit en een brede universiteit en juist in die gezamenlijkheid zijn we heel sterk.'

Bijlagen
Leiden-Delft-Erasmus Strategie 2019-2024 (PDF)

Volgend artikel