Met Leiden-Delft-Erasmus steun krijgt consortium AI-MAPS prestigieuze subsidie van 2 miljoen euro

Een consortium van 26 organisaties, waaronder Nederlandse wetenschappelijke instituten, overheidsinstanties, de private sector en een internationale samenwerkingspartner, ontvangt een subsidie van ruim 2 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en aanvullende cofinanciering van private partners. De aanvraag kwam mede tot stand door financiering vanuit Leiden-Delft-Erasmus Research Support, stimuleringsgeld voor samenwerkingsinitiatieven binnen de drie universiteiten.

Door kennis, expertise en gegevens van alle betrokken partijen te combineren, te analyseren en te vertalen naar bruikbare modellen en producten, kan worden gewerkt aan een betere preventie, paraatheid en beperking van schade of rampen. Doel is om daarbij de menselijke en publieke waarden te garanderen en zo vertrouwen te ontwikkelen in de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie (AI) kan bieden bij het beschermen van de publieke veiligheid.

AI-MAPS staat voor: Artificial Intelligence for Multi-Agency Public Safety Issues

Woudestein

Binnen het consortium, onder de naam AI-MAPS (Artificial Intelligence for Multi-Agency Public Safety Issues), combineren de 26 organisaties expertise van de Nederlandse Nationale Politie op het gebied van openbare veiligheid, expertise op het gebied van AI-ontwikkeling van de Technische Universiteit Delft en expertise op het gebied van sociale - en geesteswetenschappen van andere onderzoeksinstituten en werken daarin nauw samen met particuliere bedrijven.

Op deze manier kunnen technologische ontwikkelingen worden bestudeerd in samenhang met ethische, juridische, maatschappelijke en economische aspecten op basis van concrete situaties in verschillende publieke domeinen. Zo wordt getracht AI-toepassingen te realiseren die publieke waarden en mensenrechten respecteren en – waar mogelijk – bevorderen.

   Met AI-MAPS zullen we werken aan een innovatieve, echt inclusieve aanpak van de gemeenschap, gericht op de onderliggende oorzaken van sociale onrust.

Sociale onrust en openbare veiligheid

Jacobs EURProf. dr. Gabriele Jacobs, dean van het Erasmus University College aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van het consortium: 'Wij zijn vereerd met de toekenning van deze subsidie in het kader van de Nederlandse Wetenschapsagenda en met het vertrouwen dat NWO daarmee in ons consortium stelt. Met AI-MAPS zullen we werken aan een innovatieve, echt inclusieve aanpak van de gemeenschap, gericht op de onderliggende oorzaken van sociale onrust. We hopen dat we met AI-MAPS onze partners meer instrumenten in handen geven om te voorkomen dat sociale onrust ontstaat en om er goed mee om te gaan als dat toch gebeurt.'

Openbare veiligheid is een zeer actueel en relevant maatschappelijk probleem. Jacobs: 'De afgelopen jaren hebben we in heel Europa sociale onrust gezien op veel verschillende onderwerpen. Sociale onrust kan enorme persoonlijke, fysieke en maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Met AI-MAPS willen we bijdragen aan een vrije en veilige samenleving voor iedereen.'

TUVele partijen betrokken in het AI-MAPS consortium

Publieke veiligheid is van vitaal belang voor het functioneren van samenlevingen: zonder veiligheid is er geen vrijheid, geen geluk en geen welvaart. Vele partijen zijn bij onze openbare veiligheid betrokken, waarbij sprake is van een toenemend aantal publieke partnerschappen, nieuwe allianties en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden. Denk daarbij aan partijen uit de maatschappij (bijvoorbeeld klanten, burgergroeperingen of NGO’s), overheidsinstanties (zoals gemeenten, politiediensten of eerstehulpverleners) en de particuliere sector (bijvoorbeeld beveiligingsbedrijven, IT-bedrijven of verzekeringsmaatschappijen). Gegevens die door al deze partijen worden gegenereerd spelen een steeds belangrijkere rol bij preventie, paraatheid en schade of rampen. Daarom zijn al deze partijen opgenomen in het AI-MAPS consortium.

Mensgerichte en ethisch verantwoorde AI

De komst van kunstmatige intelligentie (AI, Artificial Intelligence) schept nieuwe mogelijkheden maar geeft ook uitdagingen bij het gebruik van de gegevens die al die verschillende partijen genereren. Het waarborgen van de menselijke en publieke waarde is van essentieel belang. Denk aan transparantie bij het gebruik van dergelijke data, een zekere mate van wederkerigheid in voordelen, publieke verantwoording en respect voor grondrechten. Waar dit in een zuiver publiek kader al een uitdaging vormt, vergroot de mix van private en publieke agentschappen de uitdagingen.

Artificial Intelligence schept nieuwe mogelijkheden maar geeft ook uitdagingen bij het gebruik van gegevens die verschillende partijen genereren.

AI-MAPS heeft tot doel om daarin een ecosysteem van vertrouwen te ontwikkelen. In een verscheidenheid aan gebruikssituaties worden de voordelen en waarborgen geanalyseerd tegen de achtergrond van een mix van private publiek-machine agentschappen. Gebaseerd op een geavanceerde ontwerp-gebaseerde aanpak, worden schaalbare en generaliseerbare inzichten gegenereerd. Deze leiden tot raamwerken en producten die het voortdurend leren van meerdere agentschappen vergemakkelijken voor de ontwikkeling van mensgerichte en ethisch verantwoorde AI.

Consortium:    
Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, TNO, Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool, Willem de Kooning Academie, Nederlandse Nationale Politie, Rotterdam Arts & Science Lab (RASL), Civic AI Lab, Deloitte, Google, SynthO, Oditty.ai, SIDN, Nokia, Nationale Politie Lab AI, UbiOps, Rathenau Instituut, PublicSonar, Woonstad Rotterdam, Nederlandse Politie Academie, CENTRIC, HSD, Impact Coalition Safety and Security, Axis Communication, Lanner.

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Kennisdossier Artificial Intelligence