healthy society
Healthy Society

Healthy Society

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De levensverwachting stijgt, de zorgvraag neemt daarmee toe, de zorgkosten navenant. Veroudering, vergrijzing, vereenzaming en gezondheidsverschillen zijn een grote zorg, die aanpak behoeft.

Meer informatie op https://www.healthy-society.nl/home

Er zijn stevige (duurzame) transities nodig. Steeds meer stemmen gaan op om in plaats van ziekte achteraf, juist gezondheid vooraf te financieren; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Preventie en een gezonde leefstijl worden hierin steeds belangrijker, en daarmee de behoefte aan onderzoek hiernaar, slimme technologie die aansluit bij de thuissituatie van burgers en het voorkomen van het risico op chronische ziektes.

Bovendien is er steeds meer aandacht voor een brede benadering van gezondheid waarin het sociale domein en de zorg steeds nauwer met elkaar verbonden worden. Dit vraagt om een betere verbinding tussen kennisinstellingen, overheden, GGD en welzijnsorganisaties en andere stakeholders uit de private en publieke sector, kortom een brede interdisciplinaire samenwerking. Alleen zo kunnen we ons zorgstelsel robuust, solidair en betaalbaar te houden.

Healthy Society

Deze ontwikkelingen komen samen in het thema 'Healthy Society'. Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE) en Medical Delta met de hieraan verbonden universiteiten, UMCs en hogescholen zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het thema Healthy Society vanuit een gezamenlijk perspectief in te vullen in onderwijs, onderzoek en innovatie.

Het doel van Healthy Society is de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van op burgers gebaseerde, gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen om gezondheid en welzijn te optimaliseren en verschillen in gezondheidsstatus te verkleinen. Deze doelstelling sluit nauw aan bij agenda’s en beleidsplannen van de deelnemende partners en de hieraan verbonden overheden, ministeries, provincies en gemeentes en andere stakeholders uit de publieke en private sector.

Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta starten samenwerking Healthy Society

De partners binnen LDE en Medical Delta investeren gezamenlijk in het opzetten van een Healthy Society initiatief in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit betekent dat deze instellingen een gezamenlijke agenda opstellen op deze onderwerpen, op de hoogte zijn van elkaars expertise en hierin zo veel mogelijk samenwerken in lopende en toekomstige initiatieven op dit gebied, zoals dit nu al gebeurd in projecten zoals De Box en Enduring Rewards of Healthy Start.

Bundeling van initiatieven in een gezamenlijk LDE/Medical Delta programma Healthy Society zal tevens de herkenbaarheid en profilering van deze samenwerkingen verder versterken. Het initiatief heeft de ambitie om de Healthy Society vanuit wetenschappelijke inzichten te stimuleren en de kwaliteit van nieuwe initiatieven te borgen en te versterken. Ook zoeken we naar innovatieve manieren van co-creatie om alle stakeholders met elkaar te verbinden om zo gerichte preventie en welzijn te bevorderen.

Meer informatie