Leiden-Delft-Erasmus is looking for a new dean LDE

banner

Leiden-Delft-Erasmus zoekt een nieuwe Dean LDE wie verantwoordelijkheid draagt voor de algehele regie, coördinatie en dagelijkse aansturing van de strategische alliantie tussen de universiteiten, in nauw overleg met de leden van de Colleges van Bestuur. 


De hoofdtaken van de Dean LDE zijn:

Externe oriëntatie

  • De Dean LDE onderhoudt in afstemming met de stuurgroep effectief contact met voor LDE belangrijke strategische stakeholders en is een netwerker op strategisch niveau; vervult met verve de ambassadeursrol en enthousiasmeert strategische stakeholders voor de visie en ambities van LDE op nationaal en internationaal niveau.
  • In de politiek (Brussel, NL, regio) voert de Dean LDE een actief beleid op het gebied van public affairs en gezamenlijke belangenbehartiging, gerelateerd aan de domeinen waarbinnen wordt samengewerkt.
  • De Dean LDE staat in nauwe verbinding met maatschappelijke stakeholders en verkent voortdurend nieuwe inhoudelijke samenwerkingskansen en kansen voor business development.
  • De Dean LDE kent de belangrijke funding- en financieringsprincipes van Brussel en Den Haag en is in staat om kansen te verzilveren door middel van het verbinden van de LDE-samenwerkingsverbanden aan kansrijke maatschappelijke regionale, nationale en internationale agenda’s.

Interne oriëntatie                                                                         

  • De Dean LDE initieert en faciliteert de organisatie, in nauw overleg met decanen en directeuren van de universiteiten en directeuren van centres, LDE-programma’s en activiteiten.
  • De Dean LDE onderhoudt nauw contact met de vele stakeholders binnen de universiteiten zoals de decanen, de centre-directeuren en de adviseurs van de bestuurders van de individuele universiteiten en biedt door middel van visie, analyses, concepten en ervaring inspiratie en handvatten om de samenwerking verder te brengen.
  • De Dean LDE regisseert de voorbereiding, besluitvorming en follow up van de bestuurlijke overleggen (LDE-stuurgroep, bestuurscommissies onderwijs en onderzoek) en is als zodanig verantwoordelijk voor de LDE-strategie en de beleidscyclus (zoals meerjarenplannen en -begrotingen van de LDE centres, de evaluatie van LDE centres, de LDE strategie).
  • De Dean LDE voert namens en in overleg met de stuurgroep overleg met de medezeggenschapsorganen.
  • De Dean LDE draagt verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de LDE-organisatie: is verantwoordelijk voor het LDE fonds en de verantwoording daarvan, voor het LDE communicatiebeleid en de uitvoering ervan en voor de LDE bedrijfsvoering (o.a. personele zaken)
  • De Dean LDE stuurt het LDE-bureau (bestaande uit secretaresse, communicatieadviseur en -medewerker en bestuurssecretaris) en de vanuit de universiteiten bij LDE gedetacheerde medewerkers aan.

De volledige vacaturetekst vindt u op de website van Perret Laver: klik hier


Voor informele inlichtingen en vragen omtrent de functie kan contact worden opgenomen met Perrett Laver op +31 20 2404379 of per e-mail: Thomas.Modder@perrettlaver.com. Sollicitaties kunnen worden geüpload naar www.perrettlaver.com/candidates, o.v.v. referentienummer 4174. De sluitingstermijn voor sollicitaties naar deze functie is 4 september 2019 om 12:00 (CET).

More information:
Vacaturetekst